Wiary trzeba trzymać się z całych sił; bez niej czymże byłoby nasze życie? Niczym, byłoby spędzone bez żadnego pożytku.

Bł. Piotr Jerzy Frassati


PODSTAWOWE INFORMACJE

Celami Stowarzyszenia działającego na rzecz pożytku publicznego jest:

1. Działanie na rzecz szerzenia wartości chrześcijańskich wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

2. Powoływanie, rozwijanie, nauczanie i wspieranie wspólnot chrześcijańskich.

3. Działalność oświatowa i promocja stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich.

4. Pomaganie osobom w wieku akademickim i postakademickim w zwiększaniu poczucia własnej wartości.

5. Zachęcanie do rozwoju osobistego (w tym duchowego) osoby w wieku akademickim i postakademickim.

6. Wspieranie w aklimatyzowaniu do warunków dużego miasta osoby w wieku akademickim i postakademickim pochodzące z obszarów wiejskich.

7. Wspieranie osób w wieku akademickim i postakademickim na rynku pracy.

8. Pomoc w budowaniu relacji pomiędzy członkami chrześcijańskich wspólnot.

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

1o. Działalność charytatywna.

11. Promocja i organizacja wolontariatu wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

12. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

13. Działanie na rzecz pobudzenia świadomości wśród osób w wieku akademickim i postakademickim dotyczącej pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

1. Julita Sulińska – Prezes Stowarzyszenia

2. Ks. Kamil Leszczyński SDS – Wiceprezes 

3. Joanna Stróżek – Komisja Rewizyjna

4. Andrzej Pacuszka – Członek Zarządu Walnego 

5. Natalia Rybka – Komisja Rewizyjna 

6. Basia Kuliś – Członek Zarządu Walnego 

7. Mateusz Rasiński – Członek Zarządu Walnego 

Tekst statutu przyjęty w dniu 10-02-2019 r.  

Statut Stowarzyszenia

STUDENTPLUS

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie STUDENTPLUS,zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym
w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność także poza jej granicami.

2.Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscowości: Warszawa, województwo mazowieckie.

§ 3

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
w tym swoich członków.

§ 4

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową zgodnie
z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach oraz może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Misja , cele i sposoby działania

§ 7

Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu
o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową.

§ 8

Celami Stowarzyszenia działającego na rzecz pożytku publicznego jest:

1.Działanie na rzecz szerzenia wartości chrześcijańskich wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

2.Powoływanie, rozwijanie, nauczanie i wspieranie wspólnot chrześcijańskich.

3. Działalność oświatowa i promocja stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich.

4. Pomaganie osobom w wieku akademickim i postakademickim w zwiększaniu poczucia własnej wartości.

5. Zachęcanie do rozwoju osobistego (w tym duchowego) osoby w wieku akademickim i postakademickim.

6. Wspieranie w aklimatyzowaniu do warunków dużego miasta osoby w wieku akademickim i postakademickim pochodzące z obszarów wiejskich.

7. Wspieranie osób w wieku akademickim i postakademickim na rynku pracy.

8. Pomoc w budowaniu relacji pomiędzy członkami chrześcijańskich wspólnot.

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

1o. Działalność charytatywna.

11. Promocja i organizacja wolontariatu wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

12. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród osób w wieku akademickim i postakademickim.

13. Działanie na rzecz pobudzenia świadomości wśród osób w wieku akademickim i postakademickim dotyczącej pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie wydarzeń promujących wartości chrześcijańskie, sztukę, zdrowie, aktywność fizyczną, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, projekcje filmowe i podróżnicze, eventy, dni skupienia, rekolekcje, kursy.

2. Organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, odczytów i konferencji.

3. Organizowanie wypoczynku, a także wyjazdów związanych z pogłębieniem wiary dla młodzieży studiującej i osób pracujących.

4. Organizowanie i finansowanie wydarzeń sportowych związanych z promocją aktywnego trybu życia.

5. Akcje edukacyjne i informacyjne.

6. Działalność wydawniczą.

7. Działalność społecznie użyteczną.

8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

9. Promowanie innych wydarzeń i działań zmierzających do celów wymienionych w §8.

10. Finansowanie lub współfinansowanie działań i projektów związanych z celami Stowarzyszenia.

11. Współpracę z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

12. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia lub gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei Stowarzyszenia.

§ 10

 

W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

 

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

3. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która poprzez złożenie deklaracji pisemnej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień jego Statutu oraz uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Status członka zwyczajnego nadaje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub osobiste świadczenie. Status członka wspierającego nadaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, po pisemnym ustaleniu zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia z członkiem wspierającym.

4. Osoba prawna zainteresowana statusem członka wspierającego działa przez swojego przedstawiciela. Przedstawicielem takiej osoby prawnej nie może być członek Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.

6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia,

3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia, a także oceny ich działalności,

4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

6. odwoływania się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

8. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

9. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,

10. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizowanie jego celów,

11. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członek wspierający ma prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć
w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez nie działań.

2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz.

§ 17

1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z opłacania składek członkowskich

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

2. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej Zarządowi
w formie pisemnej,

3. uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w przypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w opłacaniu składek lub innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

4. uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego lub honorowego w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia.

5. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 lit c może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu członka Stowarzyszenia do uregulowania należności lub zaprzestania naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia. Wezwanie powinno zostać doręczone członkowi na piśmie.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż dwie kadencje.

§ 21

W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład organu uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na wolne stanowisko w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni
z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi
z głosem doradczym.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do końca czerwca.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków na co najmniej siedem dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

7. Jeśli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy wystarczająca liczba członków do podjęcia uchwały zgodnie z ust. 6, głosowanie odracza się o co najmniej piętnaście minut. W ponowionym głosowaniu uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24

1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

3. uchwalenie statutu i jego zmian,

4. nadawanie i pozbawianie statusu członka wspierającego i honorowego,

5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,

7. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia na dany rok,

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 25

1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, ponosząc odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. W skład Zarządu wchodzi 2 członków, w tym Prezes i Wiceprezes.

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz na zasadach określonych w §36 statutu.

4. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

6. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

7. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. Przygotowywanie projektów budżetu Stowarzyszenia,

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,

5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w kwocie nie przewyższającej kwotę ustaloną przez Walne Zebranie Członków,

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,

8. Składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka wspierającego oraz honorowego,

9. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem.

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są jednomyślnie przy obecności obu członków Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Podczas pierwszego posiedzenia, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia,

2. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

3. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Zarządu co do prawidłowości działania, w tym zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

5. Prawo żądania zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych Statutem, a także zwoływania posiedzenia Zarządu,

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

7. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

8. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.

9. Zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu,

10. Reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.

§ 30

W przypadku określonym w § 29 ust. 5 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania, natomiast posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 31

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

1. Członek Zarządu lub jego małżonek,

2. Osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa,

3. Osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku służbowym lub podległości z tytułu zatrudnienia,

4. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

3. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełnioną funkcją.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 33

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1. składek członkowskich,

2. darowizn, zapisów, spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych

3. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5. dotacji z budżetu państwa, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,

6. grantów krajowych i zagranicznych,

7. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

8. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 34

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego. Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.

§ 35

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§ 36

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Uchwalę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wyznacza likwidatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:

4. realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,

5. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.

§ 39

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 Tekst jednolity statutu z dnia 10-02- 2019 roku

Zarząd:

1. Julita Sulińska– prezes

2. Ks. Kamil Leszczyński SDS – wiceprezes

STOWARZYSZENIE STUDENTPLUS

Ul. Olimpijska 82/84, 02-636 Warszawa
NIP: 5213859269   KRS: 0000775577  REGON: 382777280
stowarzyszenie@studentplus.pl
www.studentplus.pl
BGŻ BNP Paribas: 17 1600 1462 1828 4943 9000 0001 

STOWARZYSZENIE STUDENTPLUS

Ul. Olimpijska 82/84, 02-636 Warszawa
NIP: 5213859269   KRS: 0000775577  REGON: 382777280
stowarzyszenie@studentplus.pl
www.studentplus.pl
BGŻ BNP Paribas: 17 1600 1462 1828 4943 9000 0001 

 

 

 

Zapraszamy Cię, abyś dołączył do siewców dobra!
Dzięki Twoim ofiarom będziemy mogli realizować nasze cele.

 
Jednocześnie dziękujemy zarówno za jednorazową wpłatę na nasze konto jak i za stałe przelewy 🙂 

 

STOWARZYSZENIE STUDENTPLUS
Ul. Olimpijska 82/84, 02-636 Warszawa
 

BGŻ BNP Paribas: 17 1600 1462 1828 4943 9000 0001